Algeme Voorwaarden

Algemene Voorwaarden “VANDEMAAS B.V.B.A.”

I. Toepasselijkheid

1)

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a)

“VANDEMAAS” :

VANDEMAAS B.V.B.A. , Kasteelstraat 77 bus A, 9140 Temse, KBO 0637.948.412,e-mail-adres : office@vandemaas.com  handelende onder de handelsnaam “VANDEMAAS B.V.B.A.”, hierna genoemd VANDEMAAS.

b)

'Koper' :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VANDEMAAS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

c)'Consument Koper' :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

d)'Producten'

het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

.

2)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VANDEMAAS, alsmede op alle met VANDEMAAS aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door VANDEMAAS is ingestemd.

VANDEMAAS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de Websites van VANDEMAAS en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

VANDEMAAS is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

II. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.             Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Ingeval de voorraad niet voldoende is, en er binnen de dertig dagen niet geleverd kan worden, wordt de verkoopovereenkomst nooit geacht gesloten geweest te zijn.

2.             Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.             Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

4.             Koper en VANDEMAAS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening dan wel een gecertificeerde elektronische handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VANDEMAAS gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5.             Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

III. Prijzen

1.             Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, en alle andere taksen, heffingen en kosten, inclusief leveringskosten .

2.             Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.             De Koper is de prijs verschuldigd die VANDEMAAS in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Vergissingen voorbehouden zal deze reeds ter informatie meegedeeld worden bij het einde van het “check-out-proces’. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VANDEMAAS worden gecorrigeerd.

4.             Zo er leveringskosten zijn, worden deze duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de wijze van levering aan de koper en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

IV. Betaling

1.             Bij bestellingen via de Website kan worden betaald per kredietkaart of per overschrijving op de rekening van VANDEMAAS.

2.             VANDEMAAS kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

3.             In het geval door VANDEMAAS een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.             Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. VANDEMAAS is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5.             Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet + 2%, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

6.             Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VANDEMAAS, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

7.             In geval van niet tijdige betaling is VANDEMAAS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

V. Levering en leveringstijd

1.             Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft VANDEMAAS ernaar om bestellingen binnen de veertien (14)  te verzenden na de dag van bestelling. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na de dag van ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

2.             Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.             Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.             De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is VANDEMAAS gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

 

 

VI. Gebreken en Klachttermijn

1.             De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan VANDEMAAS schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

2.             De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. VANDEMAAS is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

VII. Recht van verzaking en ruiling

1.             De Consument Koper kan, volgens  en overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 6 april 2010  binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering , en op adres, Vandemaas b.v.b.a., Kasteelstraat 77 bus A, B-9140 Temse, België. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij VANDEMAAS. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan VANDEMAAS, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

2.             Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt VANDEMAAS binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan VANDEMAAS betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat VANDEMAAS van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

3.             VANDEMAAS is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4.             Overeenkomstig artikel 47 §4,2° van voormelde wet van 6 april 2010 kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

5.             Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

1.             Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2.             De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

IX. Garantie en aansprakelijkheid

1.             Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, VANDEMAAS in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

2.             In geval van gerechtvaardigde klacht heeft de Koper tussen de teruggave van het geleverde goed of de omruiling tegen een nieuw exemplaar van het product.

3.             Indien VANDEMAAS om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4.             Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

-indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

-indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VANDEMAAS zijn verricht

;-indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5.             De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden VANDEMAAS te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen VANDEMAAS zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6.             Het is mogelijk dat VANDEMAAS op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. VANDEMAAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

7.             Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. VANDEMAAS streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

8.             Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan VANDEMAAS.

9.             In elk geval is VANDEMAAS slechts aansprakelijk voor grove en en/of opzettelijke fout, onverminderd de aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de Productaansprakelijkheid.  Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van de aangestelden van VANDEMAAS.

X. Overmacht

1.             In geval van overmacht is VANDEMAAS niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. VANDEMAAS is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2.             Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

XI. Intellectuele eigendom

1.             De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij VANDEMAAS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2.             Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3.             Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie van zowel de website of de aangeboden producten, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VANDEMAAS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden , tenzij het louter gaat om niet-commercieel privégebruik van het product zelf  .Bij dit toegestane gebruik mag er echter geen schending zijn van de eigendomsrechten, en de herkomst van de reproductie moet duidelijk aangeduid zijn.  Inbreuk op het merkenrecht van VANDEMAAS wordt echter nooit toegestaan en zal steeds vervolgd worden, indien nodig zelfs strafrechtelijk.

 

 

XII. PersoonsgegevenS EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.             VANDEMAAS zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement. VANDEMAAS neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

2.             VANDEMAAS houdt je privégegevens privé:

Elk bezoek aan onze homepage en elke oproeping van op de website opgeslagen data wordt geprotocolleerd.  Deze opslag is voor systeemeigen en statistische doelen.  Geprotocolleerd wordt : naam van de opgeroepen gegevens, datum en uur van de oproep, overgedragen gegevens, melding van een succesvolle oproeping, webbrowser en aanvragende domeinnaam.  Tevens worden de IP-adressen van de aanvrager geprotocolleerd.

Verdere persoonsgegevens worden slechts opgenomen , wanneer deze vrijwillig, in het kader van een aanvraag of een registratie gemaakt worden.

De koper kan steeds schriftelijk per normale post  op de boven vermelde adressen inzage vragen in zijn persoonsgegevens, en de verbetering, dan wel verwijdering van deze vragen.

VANDEMAAS gebruikt op haar website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.  Hiertoe worden cookies gebruikt.

3. Het gebruik van de website van VANDEMAAS gebeurt op eigen risico. VANDEMAAS is niet aansprakelijk wanneer de informatie op de website onvolledig of verkeerd zou blijken te zijn. Evenmin garandeert VANDEMAAS dat het materiaal op deze website volledig en up-to-date is, en dat het bezoek aan de website zonder problemen, zonder onderbrekingen of fout vrij zou zijn.  VANDEMAAS houdt zich steeds het recht voor de website geheel of gedeeltelijk te beperken of te beëindigen.

Elke niet-persoonlijke informatie of gegevens die per e-mail of op andere wijze naar deze website toegezonden wordt, zoals vragen, commentaren e.d. worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en worden dan ook niet beschermd of als vertrouwelijk behandeld.  De meegedeelde of overgedragen informatie wordt eigendom van VANDEMAAS.

VANDEMAAS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de weblinks naar andere websites, evenmin als voor de inhoud, juistheid of werking van deze derde websites.

VANDEMAAS of enige andere partij die aan deze website meewerkte is verantwoordelijk op welke wijze ook voor schade en / of kosten door het bezoek, gebruik, onmogelijkheid tot gebruik of veranderingen van deze website, of enige andere website, die door een link op deze website bereikt is.

Het is verboden voor de gebruiker en / of bezoeker van deze website er onwettelijke, bedreigend, beledigend, obsceen, schandalige, pornografische of andere respectloos materiaal of gelijkaardig materiaal op deze website te veropenbaren of te plaatsen. Het is evenmin toegelaten de goede naam van VANDEMAAS of diens medewerkers in twijfel te trekken of te beschadigen.  In de gevallen zoals in deze paragraaf beschreven behoudt VANDEMAAS zich alle rechten voor, inclusief het vorderen van schadevergoeding, en het aanwenden van de beschreven handelingen in rechte tegen de dader.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.             Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

2.             De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.             Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VANDEMAAS, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

 

 

 

XIV. Diverse bepalingen

1.             Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en VANDEMAAS met betrekking tot de erin opgenomen materie.

2.             De Koper mag zonder toestemming van VANDEMAAS zijn rechten en / of verplichtingen niet aan derden overdragen.

Top
MENU